Greeting in Vietnamese

Greeting in Vietnamese Language

1. Goodnite: chúc ngủ ngon.

2. See you again: hẹn gặp lại.

3. Hello: chào anh, chị, cô, bác, ……

4. Welcome: xin mời

5. How are you? : bạn khỏe không?

6. Goodbye: tạm biệt, chào.

7. Take care: bảo trọng.

8. Goodluck: chúc may mắn.

9. Have good trip: chúc đi may mắn.

10. i have to go: giờ tôi phải đi.