How to say sorry in Vietnamese Language

 
in this lesson you will learn how to say sorry in Vietnamese Language!!!!
 
 
1. Xin lỗi: cute baby sorrySorry
2. Xin lỗi, tôi đến muộn: Sorry im late.
3. Xin lỗi anh nói gì ạ: Sorry pardon.
4. Xin lỗi, em không hiểu: Sorry i dont understand.
5. Xin lỗi, anh đã làm phiền em: Sorry i disturbed you.
6. Đó là lỗi của anh. This is my fault.
7. Không sao đâu ạ. No worry.
8. Có gì đâu ạ: It doesnt really matter.
 
im sory