Monthly Archives: June 2015

Hello in Vietnamese

LEARN VIETNAMESE THROUGH CONVERSATION  In this lesson you will learn how to say hello in Vietnamese Language:   I. HOW TO SAY HELLO IN VIETNAMESE: FRIENDS Hải: Chào Việt Anh! Cậu khỏe không?         (Hello Viet Anh! How are you?)  Anh:      Chào Việt hải! Cảm ơn, tàm tạm vậy.        (Hello […]

kinh nghiệm du lịch Hà Giang

Travel topic: KINH NGHIỆM ĐI DU LỊCH HÀ GIANG. In this lesson you will read an article about Travelling to Ha Giang. I hope you fin it is easy to reach to Ha Giang by yourself: 1. ĐỊA ĐIỂM  (LOCATION):  Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc Việt Nam.  Phía đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía tây […]

Mấy Với Bao Nhiêu in Vietnamese Language

Mấy Với Bao Nhiêu in Vietnamese Language “Mấy”  and “Bao nhiêu” mean ” How much” and ” How many”. Mấy’ vs ‘bao nhiêu’ are very common question words which you can easily hear in everyday conversation. Mấy is used to asked a quantity below 10. For instance: Question: Anh được mấy cháu? ( How many […]