Monthly Archives: Tháng Mười Một 2020

Vietlesson Exercise – Dùng kết cấu – Vietlesson Coffee House

Vietlesson Exercise – Dùng kết cấu – Vietlesson Coffee House Vietlesson Exercise – Dùng kết cấu – Vietlesson Coffee House Dùng kết câu “Tính từ + ơi là + tính từ” để biến đổi các câu sau : Mẫu : Bài sôs 2 khó quá ! —-> Bài số 2 khó ơi là khó ! […]

Vietlesson Exercise – biến đổi câu – Vietlesson Coffee House

Vietlesson Exercise – biến đổi câu – Vietlesson Coffee House Vietlesson Exercise – biến đổi câu – Vietlesson Coffee House Biến đổi các câu sau thành câu hỏi , dùng từ “ hả ” ở cuối câu Mẫu : Ngày mai là thứ bảy . —-> Ngày mai là thứ bảy hả em 1.Bây giờ […]

Vietlesson Exercise – Câu kết cấu- Vietlesson Coffee House

Vietlesson Exercise – Câu kết cấu – Vietlesson Coffee House Vietlesson Exercise – Câu kết cấu – Vietlesson Coffee House Sử dụng các câu kết cấu ” Động từ + ra / được / thấy ” để hoàn thành các câu sau : Ví dụ : Tôi chưa ………. tài liệu đó. ——-> Tôi chưa tìm thấy tài liệu […]

Vietlesson Exercise – Hội thoại – Vietlesson Coffee House

Vietlesson Exercise – Hội thoại – Vietlesson Coffee House Vietlesson Exercise – Hội thoại – Vietlesson Coffee House Con : Mẹ ơi , sáng mai mẹ …. con đến nhà bạn Mai nhé ! Mẹ : Đến nhà Mai để …. hả con ? Con : Lớp con ….. liên hoan kết thúc học kì […]

Vietlesson exercise – dùng mẫu câu – Vietlesson Coffee House

Vietlesson exercise – Vietlesson Coffee House Vietlesson exercise – Vietlesson Coffee House Dùng mẫu câu “Nhớ + động từ + nhé” để hoàn thành các câu sau 1.Nếu mưa , em ……….. ——> Nếu mưa , em nhớ đóng của lại nhé  2.Trời nắng lắm , con ……………. 3.Khi đi trên đường phố ở Hà Nội , […]

Vietlesson Exercise – filling in the blank

Vietlesson Exercise – filling in the blank -Vietlesson Coffee House Vietlesson Exercise – filling in the blank – Vietlesson Coffee House 1 . Anh ấy đã học tiếng Việt năm năm ……… anh ấy chẳng nói được gì cả . A. dù B. tuy C. nhưng D. vì 2.Tôi sẽ đi du lịch ……….. tôi có […]

Word fill exercises in the blanks – Vietlesson Coffee House

Word fill exercises in the blanks – Vietlesson Coffee House Enter “Trở thành” or “Trở nên” into the empty collaboration – vietlesson  Điền từ “Trờ thành” hoặc “Trở nên”  vào ô trống cho thích hợp : 1, Tôi rất mừng vì cậu bé ấy đã ….. chăm chỉ hơn . 2, Sau động đất , […]

The month of the year in Vietnamese Language – Vietlesson Coffee House

The month of the year in Vietnamese Language The month of the year in Vietnamese Language. [WATU 6] contact to us : Vietlesson Coffee House The month of the year in Vietnamese Language .The month of the year in Vietnamese Language .The month of the year in Vietnamese Language .The month of the year in Vietnamese […]

Day of the week Vietnamese language Vietlesson Coffee House

Day of the week Vietnamese language Vietlesson Coffee House Normally, weekdays in Vietnam are like other countries in the world. a week is usually seven days and Sunday is always a holiday [WATU 5] Các bài kiểm tra khác : Vietlesson Test Beginner A1,A2 Vietlesson Test Intermediate B1   Day of the week Vietnamese language […]