Monthly Archives: November 2020

Vietlesson Exercise – Dùng kết cấu – Vietlesson Coffee House

Vietlesson Exercise – Dùng kết cấu – Vietlesson Coffee House Vietlesson Exercise – Dùng kết cấu – Vietlesson Coffee House Dùng kết câu “Tính từ + ơi là + tính từ” để biến đổi các câu sau : Mẫu : Bài sôs 2 khó quá ! —-> Bài số 2 khó ơi là khó ! […]

Vietlesson Exercise – biến đổi câu – Vietlesson Coffee House

Vietlesson Exercise – biến đổi câu – Vietlesson Coffee House Vietlesson Exercise – biến đổi câu – Vietlesson Coffee House Biến đổi các câu sau thành câu hỏi , dùng từ “ hả ” ở cuối câu Mẫu : Ngày mai là thứ bảy . —-> Ngày mai là thứ bảy hả em 1.Bây giờ […]

Vietlesson Exercise – Câu kết cấu- Vietlesson Coffee House

Vietlesson Exercise – Câu kết cấu – Vietlesson Coffee House Vietlesson Exercise – Câu kết cấu – Vietlesson Coffee House Sử dụng các câu kết cấu ” Động từ + ra / được / thấy ” để hoàn thành các câu sau : Ví dụ : Tôi chưa ………. tài liệu đó. ——-> Tôi chưa tìm thấy tài liệu […]

Vietlesson Exercise – Hội thoại – Vietlesson Coffee House

Vietlesson Exercise – Hội thoại – Vietlesson Coffee House Vietlesson Exercise – Hội thoại – Vietlesson Coffee House Con : Mẹ ơi , sáng mai mẹ …. con đến nhà bạn Mai nhé ! Mẹ : Đến nhà Mai để …. hả con ? Con : Lớp con ….. liên hoan kết thúc học kì […]

Vietlesson exercise – dùng mẫu câu – Vietlesson Coffee House

Vietlesson exercise – Vietlesson Coffee House Vietlesson exercise – Vietlesson Coffee House Dùng mẫu câu “Nhớ + động từ + nhé” để hoàn thành các câu sau 1.Nếu mưa , em ……….. ——> Nếu mưa , em nhớ đóng của lại nhé  2.Trời nắng lắm , con ……………. 3.Khi đi trên đường phố ở Hà Nội , […]

Vietlesson Exercise – filling in the blank

Vietlesson Exercise – filling in the blank -Vietlesson Coffee House Vietlesson Exercise – filling in the blank – Vietlesson Coffee House 1 . Anh ấy đã học tiếng Việt năm năm ……… anh ấy chẳng nói được gì cả . A. dù B. tuy C. nhưng D. vì 2.Tôi sẽ đi du lịch ……….. tôi có […]

Word fill exercises in the blanks – Vietlesson Coffee House

Word fill exercises in the blanks – Vietlesson Coffee House Enter “Trở thành” or “Trở nên” into the empty collaboration – vietlesson  Điền từ “Trờ thành” hoặc “Trở nên”  vào ô trống cho thích hợp : 1, Tôi rất mừng vì cậu bé ấy đã ….. chăm chỉ hơn . 2, Sau động đất , […]

Day of the week Vietnamese language Vietlesson Coffee House

Day of the week Vietnamese language Vietlesson Coffee House Normally, weekdays in Vietnam are like other countries in the world. a week is usually seven days and Sunday is always a holiday [WATU 5] Các bài kiểm tra khác : Vietlesson Test Beginner A1,A2 Vietlesson Test Intermediate B1   Day of the week Vietnamese language […]