Vietlesson Exercise – filling in the blank

Vietlesson Exercise – filling in the blank -Vietlesson Coffee House

Vietlesson Exercise – filling in the blank – Vietlesson Coffee House

1 . Anh ấy đã học tiếng Việt năm năm ……… anh ấy chẳng nói được gì cả .

A. dù

B. tuy

C. nhưng

D. vì

2.Tôi sẽ đi du lịch ……….. tôi có nhiều tiền.

A.Nếu

B.Dù

C.Nhưng

D.Tuy

3…………Có nhiều thời gian nhưng anh ấy chỉ ngồi ở nhà .

A.Nếu

B.Cho nên

C.Bởi vì

D.Tuy

4.Tôi ………. ngạc nhiên khi nó đỗ đại học , vì học rất giỏi.

A.Khá

B.Không

C.Rất

D.Tương đối

5.Đồ dùng gia đình ở đây ……. đắt

A.Không lắm

B.Lắm

C.Được

logo-vietlessonD.Khá

6.Tôi …. xem buổi hoà nhạc vào tối nay 

A. Sẽ

B. Rất

C. Rất

D. Bởi vì

7.Nếu tôi học giỏi thì bài tập sẽ ….. dễ dàng  

A. Lắm

B. Rất

C. Không lắm

D. Bởi vì

8.Chiều nay , trời sẽ mưa …… to  

A. Lắm

B. Rất

C. Bởi vì

D. Không lắm

9.Học tiếng Việt ….. khó 

A. Được

B. Bởi vì

C. Rất

D. Không lắm

10.Tôi rất yêu Việt Nam , ………. đây là một đất nước yên bình 

A. Không lắm

B. Bởi vì

C. Rất

D. Được

Contact us : Vietlesson Coffee House

Facebook : Vietlesson Coffee House

logo-vietlesson
logo-vietlesson

Vietlesson Exercise – filling in the blank Vietlesson Exercise – filling in the blank