Vietlesson Exercise – Câu kết cấu- Vietlesson Coffee House

Vietlesson Exercise – Câu kết cấu – Vietlesson Coffee House

Vietlesson Exercise – Câu kết cấu – Vietlesson Coffee House

Sử dụng các câu kết cấu ” Động từ + ra / được / thấy ” để hoàn thành các câu sau :

Ví dụ : Tôi chưa ………. tài liệu đó.

——-> Tôi chưa tìm thấy tài liệu đó

  1. Chúng tôi không ………..  ông ấy nói gì .
  2. Cuối cùng , họ đã ………… nhau .
  3. Ông tôi ra vườn và ………… một bông hồng đã nở .
  4.  Tôi không …….. anh ta trong cuộc họp sáng hôm qua
  5. Các học sinh lớp tám chưa ……….. bài toán này .
  6. Anh ấy vừa mới ……….. tin này trên báo .
  7. Comlumbus là người đã ……… châu mĩ
  8. Hôm qua tôi đã đi nhiều cửa hàng sách nhưng không ……… quyển sách mà tôi cần .
  9. Ngày mai tôi ………. bài kiểm tra trên lớp.
  10. Hôm qua , tôi ………… quyển sách tiếng việt .

 

Contact Us : Vietlesson.com

Facebook : Vietlesson

Vietlesson Exercise - Câu kết nối - Vietlesson Coffee House
Vietlesson Exercise – Câu kết cấu – Vietlesson Coffee House

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *