Monthly Archives: December 2020

Chuyển đổi câu – Vietlesson Coffee House

Chuyển đổi câu – Vietlesson Coffee House Chuyển đổi câu – Vietlesson Coffee House Chuyển đổi các câu sau theo mẫu “…. Không …. Nào “ Mẫu : Người nào cũng thích bộ phim này . —–> Không người nào cũng thích bộ phim này. 1. Ngày nào trời cũng mưa 2.Buổi học nào anh […]