Category Archives: Chưa phân loại

How to motivate yourself to learn Vietnamese?

Vietlesson

How to motivate yourself to learn Vietnamese in 2023? “New Year’s Resolutions: Boost Your Vietnamese Language Skills in the Coming Year” Are you new to Hanoi? You have been living here for a long time. You need some pushes to learn Vietnamese. Are you married to a local who is fluent in English or your […]

Chuyển đổi câu – Vietlesson Coffee House

Chuyển đổi câu – Vietlesson Coffee House Chuyển đổi câu – Vietlesson Coffee House Chuyển đổi các câu sau theo mẫu “…. Không …. Nào “ Mẫu : Người nào cũng thích bộ phim này . —–> Không người nào cũng thích bộ phim này. 1. Ngày nào trời cũng mưa 2.Buổi học nào anh […]

Vietlesson Exercise – Dùng kết cấu – Vietlesson Coffee House

Vietlesson Exercise – Dùng kết cấu – Vietlesson Coffee House Vietlesson Exercise – Dùng kết cấu – Vietlesson Coffee House Dùng kết câu “Tính từ + ơi là + tính từ” để biến đổi các câu sau : Mẫu : Bài sôs 2 khó quá ! —-> Bài số 2 khó ơi là khó ! […]

Vietlesson Exercise – biến đổi câu – Vietlesson Coffee House

Vietlesson Exercise – biến đổi câu – Vietlesson Coffee House Vietlesson Exercise – biến đổi câu – Vietlesson Coffee House Biến đổi các câu sau thành câu hỏi , dùng từ “ hả ” ở cuối câu Mẫu : Ngày mai là thứ bảy . —-> Ngày mai là thứ bảy hả em 1.Bây giờ […]

Vietlesson Exercise – Câu kết cấu- Vietlesson Coffee House

Vietlesson Exercise – Câu kết cấu – Vietlesson Coffee House Vietlesson Exercise – Câu kết cấu – Vietlesson Coffee House Sử dụng các câu kết cấu ” Động từ + ra / được / thấy ” để hoàn thành các câu sau : Ví dụ : Tôi chưa ………. tài liệu đó. ——-> Tôi chưa tìm thấy tài liệu […]

Vietlesson Exercise – Hội thoại – Vietlesson Coffee House

Vietlesson Exercise – Hội thoại – Vietlesson Coffee House Vietlesson Exercise – Hội thoại – Vietlesson Coffee House Con : Mẹ ơi , sáng mai mẹ …. con đến nhà bạn Mai nhé ! Mẹ : Đến nhà Mai để …. hả con ? Con : Lớp con ….. liên hoan kết thúc học kì […]

Vietlesson exercise – dùng mẫu câu – Vietlesson Coffee House

Vietlesson exercise – Vietlesson Coffee House Vietlesson exercise – Vietlesson Coffee House Dùng mẫu câu “Nhớ + động từ + nhé” để hoàn thành các câu sau 1.Nếu mưa , em ……….. ——> Nếu mưa , em nhớ đóng của lại nhé  2.Trời nắng lắm , con ……………. 3.Khi đi trên đường phố ở Hà Nội , […]

Vietlesson Exercise – filling in the blank

Vietlesson Exercise – filling in the blank -Vietlesson Coffee House Vietlesson Exercise – filling in the blank – Vietlesson Coffee House 1 . Anh ấy đã học tiếng Việt năm năm ……… anh ấy chẳng nói được gì cả . A. dù B. tuy C. nhưng D. vì 2.Tôi sẽ đi du lịch ……….. tôi có […]

Word fill exercises in the blanks – Vietlesson Coffee House

Word fill exercises in the blanks – Vietlesson Coffee House Enter “Trở thành” or “Trở nên” into the empty collaboration – vietlesson  Điền từ “Trờ thành” hoặc “Trở nên”  vào ô trống cho thích hợp : 1, Tôi rất mừng vì cậu bé ấy đã ….. chăm chỉ hơn . 2, Sau động đất , […]