Tag Archives: numbers in vietnamese language

Ordinal numbers in Vietnamese language

ORDINAL NUMBERS IN VIETNAMESE LANGUAGE 1. One to Ten Không Một Two: Hai Ba: three Four: Bốn Five: Năm Six: Sáu Seven: Bảy Eight: Tám Nine: Nine Ten: Mười 2. Eleven to Nineteen Eleven: Mười một Twelve: Mười hai Thirteen: Mười ba Fourteen: Mười bốn Fifteen: Mười lăm Sixteen: Mười sáu Seventeen: Mười bảy Eighteen: […]