Tag Archives: Tones in Vietnamese

Tones in Vietnamese

I. Vietnamese (Tiếng Việt) has six tones – TONES IN VIETNAMESE LANGUAGE 1/ Không dấu: Ba 2/ Dấu Huyền: Bà 3/ Dấu Sắc: Bá 4/ Dấu Hỏi: Bả 5/ Dấu Ngã: Bã 6/ Bạ: Bạ II. LISTEN TO THE FOLLOWING AUDIO – TONES IN VIETNAMESE LANGUAGE   Ba (Không dấu) Bà (Dấu huyền) Bả: Dấu […]